Regulamin


I. WARUNKI OGÓLNE

Serwis internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.atar.store umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Serwis  jest prowadzony przez firmę:

Atar
Daniel Dostatni
Ul. Borków 10/2
72-315 Resko
NIP: 253-012-58-51    REGON: 320656187
Nr konta: 82 1140 2004 0000 3602 6155 6280      Konto walutowe EUR: 87 1140 2004 0000 3612 0607 7491

Adres do korespondencji:

Atar
Daniel Dostatni
Ul. Borków 10/2
72-315 Resko
Tel. 513 644 854
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zakup w serwisie internetowym www.atar.store oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Korzystanie ze strony wymaga założenia konta użytkownika oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
Konto zostaje utworzone z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość elektroniczna z instrukcją aktywacji konta.

III. WARUNKI TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest:
- połączenie z internetem
- przeglądarka internetowa
- aktywne i dostępne konto poczty elektronicznej  

IV. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Atar zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Atar zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.atar.store są podane w złotych polskich.

12. Firma Atar wystawia  fakturę bez VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

Zakup na mojej stronie oznacza akceptację regulaminu:

Kupując na naszej stronie udzielają nam Państwo jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Państwa imieniu i na Państwa rachunek z firmą kurierską w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Kupujący, oprócz kwoty za zakupiony towar, przekazuje sprzedającemu również kwotę na pokrycie kosztów związanych z wysyłką tego towaru. Równowartość opłaty za przesyłkę kurierską stanowi zwrot kosztu, który poniósł sprzedawca w imieniu nabywcy. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres pocztowy, poprzez pocztę e-mail, lub też elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył użytkownik. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, administrator skontaktuje się z użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla użytkownika z żadnymi kosztami.

VI. REKLAMACJA

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
- oznaczenie użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta użytkownika),
- wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji
- wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. zwrot kosztów).

Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dni doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane administrator zwróci się do użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.

Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

VII.  ZMIANY REGULAMINU

Administrator może zmienić regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści regulaminu na stronach serwisu, z tym, że zamówienia złożone przed zmianą regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

Złożenie nowego zamówienia przez użytkownika możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści regulaminu. Nowa treść regulaminu dostępna jest na stronach serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji użytkownika przed złożeniem zamówienia

VIII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ATAR Daniel Dostatni Ul. Borków 10/2 72-315 Resko NIP: 2530125851
 
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia 
 
4) Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 
 
a. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych; 
 
b. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych. 
 
5) Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 
6) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem wykonania umowy.